İslam Hakikat

Sümer Medeniyeti Kur’an, İncil ve Tevrat’ın kökeni midir?

Kuran, İncil ve Tevrat’ın içeriğindeki anlatıların kökeninin Sümer Medeniyeti olduğuna dair bazı fikirler ortaya konulmaktadır. Milattan önce 4000’li yıllarda var olan bu uygarlıkta yer alan pek çok inanış, sözüm ona Semavi dinleri etkisi altına almış ve barındırdığı tarihi olaylarla esin kaynağı olmuştur.

Sümer Medeniyetinin Kökeniyle İlgili İnceleme Metodu

İçeriği ne olursa olsun, yaratıcıyla ya da semavi dinlerle eski medeniyetlerin bağını kurarken unutulmaması gereken kaide bellidir.

  • İslam dininde bahsedilen anlatı ve rivayetlere daha önceki kavimlerde de rastlanması sorun oluşturmaz. Neticede hepsi Allah’ın dinidir.
  • Kuran’da İslam öncesi kavimlerin Peygamberlerine ait rivayetlerin tarihi ve yeri hakkında detaylı bilgi verilmez.
  • Sümerler, dinler tarihini yaşayan ilk medeniyet değildir. Yalnızca yazının bu dönemde bulunmasından dolayı inançları hakkında fikir sahibiyiz.
Sümerler kuran tevrat ve incil

Sümerler, yazının icadının bulunduğu ve gerek sosyal yaşam gerekse inanç bağlamında hemen her bilginin çivi yoluyla taşlara işlendiği bir medeniyetti. Bu da sosyal yaşamlarına dair yazılı bilgiye rastlanan ilk medeniyet olduklarını gösterir.

Sümer Medeniyetinin Esin Kaynağı Olduğu İddia Edilen Konular

Sümerliler ile İslamiyet arasında bağ kurulan en önemli meseleler, aşağıda belirtildiği gibidir.

Ay Tanrısı

Sümer mitolojisinde ‘Nanna’ isimli bir “Ay Tanrısı” bulunmaktadır. Akad‘larda ‘Sin’ adını alan bu Tanrı, Cahilliye dönemindeki Arapların taptığı en büyük putlardan birisi olarak anılmış ve ‘Hübel’ ismini almıştır. Ay Tanrısının İslamiyet ile bağ kurulmaya çalışıldığı kısım ise bu Tanrıya Kureyş‘te verilen isim sebep olmuştur. Zira İslamiyet öncesi dönemde tapınılan Tanrı Al-İlah‘tır. Kabe ise onun evidir.

Burada iki detay eleştirilmektedir. Birincisi Allah lafzının Al-İlah‘tan türediği dolayısıyla yüce Allah’ın kendisine bir putun ismiyle hitap edilmesine izin vermeyeceği, dolayısıyla İslam dininin şüpheli olduğu belirtilmektedir. Allah lafzının Al-İlah’tan türetilmiş olmasında şüphe doğuracak bir mesele bulunmamaktadır. Zira İslam öncesi Arap toplumunun “tapılmaya layık olan varlık” manasına gelen İlah kelimesini tapındıkları bir putun adına vermiş olmaları, tek olan Allah’ın isimlerine gölge düşürmemektedir.

Arap putlarının Kabe’de oluşu ve Kabe’nin tapınılan putların evi olması da bu kutsal mabedin değerini düşürmez. Vakti zamanında yanlış emeller için kullanılmış olması, bu yapının İbrahim Aleyhisselam‘dan beridir ‘kıble’ olarak belirlenmiş olduğu gerçeğini değiştirmemektedir.

Şer’i Hukuk

Hammurabi Kanunları‘na ait olduğu ileri sürülen kölelik, şeriat cezaları gibi yasaların önce Yahudiliğe buradan da Kuran ve hadisler yoluyla İslamiyete geçtiğine dair iddialar bulunmaktadır. Bahsi geçen içeriklerin İslami metinlerde yer aldığı doğrudur. Öyle ki, yaratıcı her topluma indirdiği yönetim biçiminde belli başlı esasları uygulamış, bunlar sayesinde toplum içindeki düzeni, adaleti ve güven ortamını inşa etmiştir.

Esmaül Hüsna

Bu konuda getirilen eleştiri de, Sümerlerdeki çok tanrılı inanışın Marduk isimli tek tanrıda birleşmesi ve tek tanrıcılığın temellerinin bu şekilde atıldığı yönündedir. Allah’ın isimlerinin de buradan ilham alınarak belirlendiği eleştirisi mevcuttur. Fakat insanlık tarihinde ilk olarak çok tanrıcılığın meydana geldiği ve sonrasında tek tanrı inancına ulaşıldığına dair hiçbir delil bulunmamaktadır. Aksine, yaratıcının farklı niteliklerini yansıtan diğer isimlerine eski toplumlarda da değinilmiş, fakat bu toplumlar o vasıfları zamanla yanlış değerlendirerek her birini farklı bir Tanrı olarak olarak algılamış olabilirler.

Ahiret Hayatı

Sümer medeniyetinde ölümden sonra ruhlar, yerin altında bir boşlukta bulunmakta ve karanlığa gömülmekteydiler. Bazı cenaze, defin ve gömülme adetleri de bulunmaktaydı. Ancak Semavi dinlerin bahsettiği şekilde detaylı bir ahiret yaşantısına dair bilgiler henüz bulunmamıştır.

Kurban İbadeti

Kurban, Sümer medeniyetinde yaşatılan bir ibadetti. Semavi din kaynaklarında kurban ibadetinin İbrahim Aleyhisselam ile başladığı bilinmektedir. Aynı zamanda Sümer medeniyetinin varlık gösterdiği zaman dilimi ile İbrahim Aleyhisselam’ın yaşadığı tahmin edilen zaman aralığı da kesiştiği tahmin edilmektedir. Ancak tarihlerle alakalı Kuran’da net bir bilgi bulunmaz. Kurban ibadetinin uygulanışı ve İbrahim Aleyhisselam’ın yaşadığı tarihleri nokta atışı ile tespit etmek imkansız olduğundan, bu ritüellerin Sümerlilerin uydurması olarak dinlere geçtiği iddiasını savunmak da mümkün olmayacaktır.

Sümer medeniyeti dinler

Tesettür

Kuran’da tesettürün tarifi ve gerekçesi açıkça belirtilmiştir. İslam dini, kapsadığı bütün coğrafyalarda kadına karşı olası güvenlik sorunlarını engelleyebilecek nitelikte hükümlerinin uygulanmasını öğütlemiştir. Sümerlerde ise kadının korunmasından ziyade birtakım sonradan tahrif edilmiş sembolik durumlar mevcuttur. İnsanoğlu, tarihin başından beri bazı ilkel kabileler hariç daima kendini saklamak, gizlemek, giyinmek için yollar üretmiştir.

Sümer Medeniyetinde Tufan

Pek çok anlatının en eski örnekleri Mezopotamya uygarlığı olan Sümerlere kadar gidiyorken, konu Tufan’a geldiğinde Hindistan’dan Kuzey İrlanda’ya, Çin’den Amerika Kıtası’na kadar pek çok kültürde izler bulunmaktadır. Değinilen toplumların aralarında ciddi bir zaman farkı olduğu tahmin ediliyorken, her toplumun kendi coğrafyasında tufanlar oluştuğu ve her birinde ilahi referansı olan ya da olmayan kurtarıcılar olduğu ihtimali düşünülebilir. Kuran’da da sık sık uyarılan ve felaketlere uğrayan hatta soyu yok edilen kavimlere rastlamaktayız.

Nice ülkeler var ki onları helâk ettik. Azabımız onlara geceleyin yahut gündüz istirahat ederlerken geliverdi.

A’râf Suresi – 4 . Ayet

Yaratılış – Adem İle Havva – Cennetten Kovulma

Sümerler, disk şeklinde bir düz bir dünyaya inanıyordu. İslam dininde düz bir dünyadan bahsedilmemektedir. Bkz:(Kuran’da dünya düz mü?) Bunun dışında dünyanın oluşumuyla ilgili pek çok konu benzerlik taşmaktadır. (Dünyanın ezeli olmayışı, Allah’ın kendi iradesiyle yaratması gibi.) İnsanın meydana gelmesindeki çamur detayı, ‘Dilmun’ denilen cennetten kovulma hikayesi gibi pek çok meselenin benzerlikler taşıması, belirttiğimiz gibi tek olan Allah’ın bütün insanlara ulaştırdığı bilgilerinin büyük ölçüde korunmuş olmasına işarettir.

Alp Eren

Yaklaşık 7 yılı aşkın süredir Din, Din Felsefesi ve şüphecilere yönelik içerikler hazırlıyorum.

Yorum ekle

Bloga e-posta ile abone ol

Bu bloga abone olmak ve e-posta ile bildirimler almak için e-posta adresinizi girin.

Diğer 12 aboneye katılın